Propozície: Kráľovský MTB Maratón 2014


Bang.sk

... Každý môže byť KRÁĽOM
                           práve týmto jediným dňom ...


plagat MTB Maratón

23. augusta na Granči v Petrovciach nás čaká už siedmy ročník vytrvalostných pretekov horských bicyklov. Ak máš rád výzvy, neváhaj a zúčastni sa aj ty Kráľovského MTB Maratónu.

Propozície

Termín:
23. august 2014 (sobota)

Miesto:
Granč Petrovce – obecný úrad (N 48°59.872'/E 20°48.666')

Usporiadateľ:
Športový klub Pegas, Bratislavská 44, 040 11 KošiceTel. kontakt:+421 917 343 847
+421 903 608 013
+421 903 642 206

Riaditeľ podujatia:
Marián Králik

Prihlasovanie:
Viktor Homolya

Trať:
Peter Kuiš, Martin Kandráč, Rastislav Dzúrik

Hlavný rozhodca:
Ing. Dušan Richter

Časomiera:
Ing. Dušan Richter (VOS TPK)

Výsledkový servis:
František Teplický (SAO TATRY s.r.o.)

MTB maratón 1

V spolupráci s:

obec Granč Petrovce
obec Dúbrava
obec Vojkovce
obec Slatvina
obec Vyšný Slavkov
mesto Spišské Podhradie
Správa Národného Parku Slovenský Raj

Charakteristika podujatia:


Siedmy ročník vytrvalostných pretekov horských bicyklov určených pre vyznávačov horskej cyklistiky s nádychom hôr, kráľovských výziev a emócii. Profil a šírka trate vo veľkej miere vedie lesnými chodníkmi. Trať čiastočne umožňuje jazdu v skupinkách.
Povrch trate: spevnená cesta 20% (asfalt, šotolina), lesná cesta s čiastočne spevneným povrchom 50%, single track 30%.


Trate:


„90ka“ maratón (85 km/3250 m) - horská prémia – Sľubica.
Na tejto trati sú stanovené dva časové limity prejazdu. Prvý je doporučený čas prejazdu na 16. km – sedlo pod Markovou skratkou o 10:30. Druhý je na 45. km – horský prechod Chvála Bohu (viď. mapa+profil trate). Pretekár musí prejsť týmto bodom najneskôr o 13:30 hod. Po tomto limite usporiadateľ nezaručuje zabezpečenie trate.


„EnduroXrace“ len kategória Enduro (54km/2300m)

„50ka“ polmaratón (52 km/1750 m) - horská prémia – Sľubica

„25ka“ (28 km/600 m) - pre pretekárov bez licencie SZC

„Detská Tour Petra Sagana” –  7 rôznych tratí  pre deti do 15 rokov

Detská Tour Petra Sagana:


Detská Tour Petra Sagana sú naše partnerské preteky zabezpečujúce MTB súťaž detí. Trate pre deti rôzneho veku budú situované v blízkom okolí priestorov štartu a cieľa. Všetky dôležité informácie o pretekoch pre deti nájdete nahttp://detskatour.sk/.


Tímová súťaž:


Pretekári štartujúci na najkratšej, 25km trati sa môžu navyše k individuálnej účasti zúčastniť aj tímovej súťaže na rovnakej trati. Tímy sú tvorené minimálne 3 pretekármi registrovanými a štartujúcimi na 25km trati. Tímy sú zmiešané - môžu v ňom štartovať muži aj ženy. Výsledný čas tímu je tvorený súčtom časov prvých troch členov tímu v cieli (do cieľa musia doraziť minimálne traja členovia tímu). V záverečnom hodnotení budú ocenené prvé tri tímy.
Predpokladom pre účasť v tíme je štandardná, individuálna registrácia každého člena družstva na maratón (25km trať). Každý tím si potom zvolí názov. Tím si tiež zvolí kapitána - ten sa ako prvý prihlási do prihlasovacieho systému, ktorý mu umožní založiť nový tím. V rámci tohto kroku mu bude vygenerované meno a heslo, ktoré musí poskytnúť všetkým členom svojho tímu. Všetci ostatní v tíme použijú tieto prihlasovacie údaje pri prihlásení do tímu.


MTB maratón 4

Kategórie:

MD - Muži od 19 do 39 rokov, dlhá trasa (maratón)

SD - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, dlhá trasa (maratón)

VD - Muži (veteráni) od 50 do 59 rokov, dlhá trasa (maratón)

ŽD - Ženy od 19 rokov, dlhá trasa (maratón)

KtK - Kadeti od 15 do 16 rokov, krátka trasa (polmaratón)

JrK - Juniori od 17 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón)

JaK - Juniorky-Kadetky od 15 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón)

MK - Muži od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón)

SK - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón)

VK - Muži (veteráni) od 50 do 59 rokov, krátka trasa (polmaratón)

W2K - Muži (veteráni) nad 60 rokov, krátka trasa (polmaratón)
ZK – Ženy od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón)

DK – Ženy (dámy) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón)

LK - Ženy (Lady) nad 50 rokov, krátka trasa (polmaratón)

EXR J - Juniori 16-18 rokov,  len so súhlasom zákonného zástupcu

EXR M - Muži bez rozdielu veku

EXR W  - Ženy bez rozdielu veku

M25 – Muži bez rozdielu veku trasa 25ka

Ž25 -  Ženy bez rozdielu veku trasa 25ka

F - Family - rodič a dieťa/deti do 15 rokov  trasa 25ka

TR – Tímová súťaž  trasa 25km

Detské kategórie sú uvedené na http://detskatour.sk/.

MTB maratón 3

Vyhodnotenie kategórií:

„90ka“ - vyhodnocujú sa kategórie MD, SD, VD, ŽD
„EnduroXrace“ - vyhodnocujú sa kategórie EXR J,EXR M, EXR Ž
„50ka“ - vyhodnocujú sa kategórie MK, SK, VK, W2K,ME, ZK, DK, LK, ZK, JaK, JrK, KtK,
„25ka“ - vyhodnocujú sa kategórie M25, Ž25, F, TR
„Detská Tour Petra Sagana“ - vyhodnocujú sa kategórie uvedené na http://detskatour.sk/

Prihlášky:

prihláška na tlač tu
Poštou: Športový klub Pegas, Bratislavská 44, 040 11 Košice
On-line: www.kralovskymaraton.sk
E-mail: info@kralovskymaraton.sk
Prihlášky zaslané elektronicky musia byť pri prezentácii vlastnoručne podpísané.
U prihlásených mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu (trate EnduroXrace, 50ka, 25ka, BKR). Osoby do 15 rokov môžu absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu. Neplatí to pre trate Detskej Tour Petra Sagana.

Štartovné:

Pre účastníkov Baby King Race štartovné 0,-EUR
Deti do 15 rokov štartovné 0,-EUR (pri kategórií Family platí rodič štartovné podľa stanovených termínov).
Pre všetky kategórie  jednotné 15,-EUR do 27.6.2014 (s pamätným suvenírom).
Pre všetky kategórie   jednotné 18,-EUR od 28.6.2014 do8.8.2014 (s pamätným suvenírom).
Pre všetky kategórie   jednotné 23,-EUR od 9.8.2014 (bez pamätného suveníru).

Prihlásenie je spojené s úhradou štartovného v stanovenom termíne.
Prihlásenie (zľavnené termíny) a vyplatenie v deň podujatia sa neakceptuje. V tomto prípade platí štartovné23,-EUR.

Prihlášky sú platné len s priloženým potvrdením o zaplatení štartovného alebo kópiou potvrdenia o platbe bankovým prevodom.
Štartovné zahrňuje účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

MTB maratón

Úhrada:

Bankovým prevodom na účet v Tatra Banka, č. ú.: 2621144524/1100, VS dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, v hotovosti na mieste prihlásenia alebo poštovou poukážkou na adresu organizátora. Platba kreditnou kartou nie je možná.
Úhrada štartovného - zahraniční účastníci:
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2114 4524
BIC (SWIFT):  TATRSKBX
Konštantný symbol: 308
VS: dátum narodenia (10.05.1980 = 10051980)
Poznámka: Meno a Priezvisko

Prezentácia:
22.08.2014 (piatok) Granč Petrovce – Obecný úrad 18:00–21:00
23.08.2014 (sobota) Granč Petrovce – Obecný úrad od 07:00hod.

Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom príslušnej kategórie!!

Pri prezentácii účastníci dostanú pamätný suvenír, pokyny, kupón na stravu a nápoj, tombolový kupón, štartovné číslo, príchytky na číslo, čip, orientačnú mapku s popisom trate.
Poplatok za stratu čipu je 50 EUR. Po odjazdení pretekov je každý účastník povinný čip vrátiť.

Občerstvenie:
„90ka“ – 6x
„EnduroXrace“- 4x
„50ka“ – 4x
„25ka“ – 2x

MTB maratón 2

Štart/cieľ:
Štart a cieľ pretekov je v obci Granč Petrovce – obecný úrad (N 48°59.872'/E 20°48.666'). Časy štartov pre jednotlivé kategórie sú uvedené na konci týchto propozícií, v časti Program.

Výsledky:
Neoficiálne výsledky sa budú postupne zverejňovať na informačnej tabuli v priestore štartu/cieľa. Protesty je možné podať len písomne, ihneď po príjazde do cieľa, v kancelárií pretekov, do rúk riaditeľa pretekov. Najneskôr však 1 hodinu pred vyhlasovaním výsledkov.
Vklad pri podaní protestu je 50,- EUR. Tento vklad v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

Meranie času:
Meranie bude zabezpečovať firma VOS-TPK čipovou technológiou. Poplatok za stratu čipu je 50 EUR. Po odjazdení maratónu je každý účastník povinný čip vrátiť.

Technická pomoc:
V mieste štartu a cieľa a v priestoroch občerstvovacích staníc bude zabezpečená základná technická pomoc.

Ceny a odmeny:
Prví traja v kategóriách na všetkých tratiach získajú poháre a/alebo diplomy. Víťaz horskej prémie získa vecnú cenu. Pre všetkých účastníkov maratónu je na záver pripravená tombola.
Prví v absolútnom poradí na „90ke“ získajú finančné odmeny nasledovne:

Muži:

 • 1.miesto 200 EUR

 • 2.miesto 150 EUR

 • 3.miesto 100 EUR

 • 4.miesto 80 EUR

 • 5.miesto 50 EUR


Ženy:

 • 1.miesto 50 EUR

 • 2.miesto 40 EUR

 • 3.miesto 30 EUR


Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov (týka sa to aj tomboly).

Poistenie:
Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa Preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.

Ubytovanie:
Organizátor nezabezpečuje ubytovanie. Možnosť stanovania  v obci Granč Petrovce – futbalové ihrisko vo vyhradených priestoroch.

Doprava:
Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu.
Príjazd z Košíc po ceste 547 pred obcou Dobrá Vôľa odbočiť vpravo smer Žehra.
Smer od Levoče po E50/18 odbočka Granč Petrovce.
Smer od Prešova po E50/18 odbočka za obcou Korytné smer Granč Petrovce. Príjazd po diaľnici D1 odbočiť v zjazde Behárovce.

Šatne a sprchy:
V priestore miestneho futbalového ihriska. Šatne slúžia iba na prezlečenie, nie na odkladanie oblečenia a úschovu osobných vecí. V prípade odcudzenia usporiadateľ neručí za vzniknutú škodu.

Umývanie bike-ov:
Vo vyhradených priestoroch obecného úradu vyznačených na informačnej tabuli pri prezentácii.

MTB maratón 5

Podmienky účasti na pretekoch:
Dobrý zdravotný stav (odporúčame lekársku prehliadku). Prihlásením pretekár potvrdzuje svoj dobrý zdravotný stav, schopný dlhodobej záťaže!
Úhrada štartovného, dobrý technický stav bicykla, cyklistická prilba počas celých pretekov. Zloženie prilby počas pretekov je trestané diskvalifikáciou pretekára a zároveň vylúčením z tomboly.

Všetci pretekári sa zúčastňujú podujatia na vlastné riziko.

Preteky sa idú za každého počasia a za plnej cestnej premávky. Účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľa.
Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na veciach a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb.
V prípade opustenia pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky spojené s hľadaním samotný pretekár.

Fair play
Všetkým nám ide o hru – žiadna sekunda, či výsledok nestoja za to, aby sme ľubovoľne poškodili „spoluhráčov“. Pretekáme sa v horskej cyklistike, kde umenie je zvládať bicykel a nie mať „široké ramená“, či pomocníkov.
Účastníci sa musia správať športovo a tolerantne ku všetkým pretekárom všetkých kategórii.  Umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania a to hore aj dole kopcom. Rovnako rýchlejší pretekári musia brať ohľad na pomalších, technicky menej zručných pretekárov. Je naším spoločným záujmom vyhnúť sa nepríjemným kolíziám, nepríjemným a zbytočným zraneniam. Žiadna sekunda, či výsledok nestoja za to!
Nebezpečné správanie akéhokoľvek druhu voči iným pretekárom vedie k okamžitej diskvalifikácii. Sú to preteky jednotlivcov, nie dvojíc, či trojíc... To znamená, že každý pretekár musí byť úplne sebestačný v priebehu celých pretekov. Pretekár na trati nesmie prijať technickú, či inú pomoc, alebo inú výhodu od osoby mimo pretekov, či pretekára z inej kategórie za účelom získania výhody voči ostatným pretekárom. Pomoc môže prijať v občerstvovacích zonách, nesmie však meniť časti bicykla: rám, kolesá, tlmič a vidlicu. Takto nešportovo počínajúci si pretekár bude upozornený, prípadne až diskvalifikovaný. Skrátenie si trate a/alebo neabsolvovanie kontrolných stanovíšť vedie k okamžitej diskvalifikácii.
Mimo vyznačené občerstvovacie zóny je vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii. Trasa vedie chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom.
Pri nekonaní alebo prerušení podujatia z dôvodu „vyššej moci“ prihlásený pretekár nemá žiadne právo na vrátenie peňazí.
Preteká sa podľa tohto rozpisu.

MTB maratón 6

Program:

Piatok, 22.08.2014

 • 18:00 – 21:00 prezentácia

 • 20:00 premietanie Pavla Barabáša


Sobota, 23.08.2014

 • 07:00 začiatok prezentácie

 • 08:30 štart 90ka, EnduroXrace

 • 10:00 štart 50ka ženy

 • 10:30 štart 50ka 1. vlna

 • 10:40 štart 50ka 2. vlna

 • 11:00 štart 25ka

 • 11:15 štart Detská Tour Petra Sagana

 • 17:00 vyhlasovanie víťazov + TombolaO akcii sa dozviete aj v našom Bang MagazíneZdroj: www.kralovskymaraton.sk
Foto: Tomáš Koprovič
Video: Bang Media

Galéria