Všetci žiadatelia o licenciu SZC na rok 2016 budú povinný uzatvoriť úrazové poistenie


Bang.sk

logo-szc-jpgPRE VŠETKÝCH ŽIADATEĽOV O LICENCIU SZC NA ROK 2016 BUDE POVINNÉ UZATVORIŤ ÚRAZOVÉ POISTENIE. TÁTO POVINNOSŤ VYPLÝVA ZO ZOSÚLAĎOVANIA PRAVIDIEL UCI S NÁRODNÝMI PRAVIDLAMI.


Vzhľadom na rozpory článku 1.6 Ústavy UCI (kde je okrem iného stanovené, že Pravidlá UCI musia byť začlenené do príslušných národných pravidiel) a článku 1.1.006 pravidiel UCI a SZC (kde národná federácia musí zabezpečiť, aby okrem iného, držiteľ licencie bol adekvátne poistený proti nehodám a osobnej zodpovednosti v každej krajine, kde sa zúčastní pretekov alebo tréningov počas celého roka) sa VV SZC na svojich zasadnutiach v dňoch 21.10.2015 a 8.12.2015 zapoberal riešením nasledovnej problematiky:
1. Dostať do súladu pravidlá SZC s pravidlami UCI
2. Zabezpečiť úrazové poistenie svojim členom
3. Výška poplatkov za licenciu


Výška poistného za úrazové poistenie by mala byť hradená z poplatku za licenciu, ale výška poplatku za licenciu je nedostatočná na zaplatenie takéhoto poistného. Podľa Stanov SZC, článok 8.9.0, písmeno e) výšku členských poplatkov za registráciu stanovuje Konferencia SZC a nie VV SZC. Keďže sa v tomto bode dostávajú pravidlá SZC do rozporu s pravidlami UCI, platí ustanovenie vyššej kategórie. Na základe týchto ustanovení VV SZC, poveril na svojom zasadnutí dňa 21.10. 2015 Spoločnosť Respect, ktorá zabezpečuje aj poistenie pre CPV- SP- Masters a je partnerom SZC, osloviť poisťovne s vypracovaním ponúk na požadované úrazové poistenie.


Z predložených návrhov jednotlivých poisťovní vybral VV SZC na svojom zasadnutí dňa 8.12.2015, ponuku Allianz-Slovenskej poisťovne. Jej ponuka bola najvýhodnejšia a zohľadňovala skupinovú zľavu až vo výške 60% ceny.


VV SZC ponechal výšku poplatkov za licenciu v pôvodných výškach a zároveň schválil povinné úrazové poistenie svojich členov. Vydanie licencie budú preto okrem licenčného poplatku podmienené aj zaplatením poistného za povinné úrazové poistenie.


poistenie-2016-tab


VIAC informácii nájdete na stránke slovenského zväzu cyklistiky.

Zdroj: cyklistikaszc.sk